Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 12

Chi tiết xem tại xem nội dung

 Biên bản họp HDQT số 03/2018

Nội dung: Bầu Chủ tịch HDQT và phê chuẩn các chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HDQT

Chi tiết xem nội dung

 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được tổ chức thành công ngày 27/04/2018 tại Hội trường trụ sở Công ty tại số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông xem nội dung

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông xem nội dung

3. Điều lệ sửa đổi xem nội dung

4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi xem nội dung

5. Danh sách cổ đông dự họp xem nội dung

 Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Chi tiết xem tại BCTC , TM BCTCGiải trình chênh lệch LN

 Báo cáo thường niên 2017

 

Chi tiết xem tại File đính kèm

 Báo cáo tài chính năm 2017

Chi tiết xem tại Báo cáo BGDBáo cáo kiểm toánBCĐKTKHDHKDLCTTThuyết minh BCTC và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

 Nghị quyết HĐQT số 01/2018

Chi tiết xem tại file đính kèm

 Báo cáo quản trị công ty năm 2017

Chi tiết xem tại BCQT 2017 và DS CDNN, CDL 2017

 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Chi tiết xem tại BCĐKTBCKQKDLCTTThuyết minh BCTC và Giải trình chênh lệch LN

 Nghị Quyết HĐQT số 02/2017

Xem chi tiết tại file đính kèm

 Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Chi tiết xem tại File đính kèm

 Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017

Chi tiết xem tại file đính kèm

 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2017

Chi tiết xem tại file đính kèm

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017

XEM CHI TIẾT TẠI file toàn văn và giải trình chênh lệch

 Công bố công ty kiểm toán 2017

Chi tiết xem lại file đính kèm

 Báo cáo tài chính quý I năm 2017

 

Chi tiết xem tại File toàn văn và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

 Báo cáo thường niên 2017

 

Xem chi tiết tại file đính kèm

 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/04/2017

Nghị quyết HĐCĐ xem tại đây

Biên bản họp HĐCĐ xem tại đây

Danh sách họp xem tại đây

 Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Chi tiết xem tại file đính kèm

 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2017

Chi tiết xem tại các file đính kèm nội dung và chương trìnhDự thảo nghị quyết ĐhđcđBáo cáo BKSBáo cáo HĐQTLý lịch Bùi Thị NonThư mời và ủy quyền