Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Chi tiết xem tại file đính kèm