Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/04/2017

Nghị quyết HĐCĐ xem tại đây

Biên bản họp HĐCĐ xem tại đây

Danh sách họp xem tại đây