Báo cáo tài chính quý I năm 2017

 

Chi tiết xem tại File toàn văn và Giải trình chênh lệch lợi nhuận