BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017

XEM CHI TIẾT TẠI file toàn văn và giải trình chênh lệch